Doelgroepregister: wat is dat en hoe werkt het?

Wat is het doelgroepregister ?

Doelgroepregister UWV

Het doelgroepregister is een landelijk register welke beheerd wordt door het UWV. In het register staan gegevens van mensen die vallen binnen de doelgroep van banenafspraken. In mijn blog ‘banenafspraak-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/’ lees je alles over de banenafspraken. Met banenafspraak wordt bedoeld de afspraak tussen het kabinet en werkgevers. Het doel is het creëren van extra banen voor mensen met een ziekte, handicap of afstand tot de afstandsmarkt.

Waarom een doelgroepregister?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan met behulp van het doelgroepregister controleren of werkgevers de afspraak van het creëren van extra banen nakomt. De banenafspraak heeft namelijk tot doel om meer mensen die door hun ziekte of handicap niet meer kunnen werken, weer op de arbeidsmarkt te krijgen.

Hoe kom je in het doelgroepregister?

Je komt in het doelgroepregister als je een arbeidsbeperking hebt. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Kijk hieronder of jij voldoet aan de criteria:

 • je valt onder de Participatiewet. Door het UWV is vastgesteld dat je niet in staat bent om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en je kunt alleen met behulp van een jobcoach het wettelijk minimumloon verdienen.
 • er is sprake van een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
 • je ontvangt een oude Wajong of Wajong 2010 uitkering en je bent in staat om te werken.
 • je hebt of had een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen.)
 • Het is uit loonwaardeonderzoek gebleken dat je een verminderde loonwaarde hebt;
 • Je bent schoolverlater (voormalig leerling) binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en je hebt bij het UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen gedaan;
 • Voor je 18e levensjaar of tijdens je studie heb je een handicap of ziekte gekregen. Je kunt het wettelijk minimumloon alleen verdienen middels een werkvoorziening zoals een brailletoetsenbord of vervoersvoorziening. Je hebt hiervoor de aanvraag beoordeling werken met een voorziening gedaan.
 • Via de Praktijkroute ben je in het doelgroepregister gekomen. Dit houdt in dat je werkt voor een werkgever alleen minder goed of snel als iemand van jouw leeftijd. Je krijgt volledig salaris terwijl je wel een lagere loonwaarde hebt. Je merkt niks van dit verschil want je werkgever ontvangt hiervoor subsidie.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het doelgroep register?

Het is niet mogelijk om jezelf aan te melden voor het doelgroepregister. Voldoe je aan de eerder genoemde voorwaarden voor de banenafspraken dan wordt je vanzelf opgenomen binnen het register.

Denk je dat je wel in aanmerking komt voor het doelgroepregister dan kun je een beoordeling arbeidsvermogen of de aanvraag beoordeling werken met een voorziening indienen bij het UWV. Dit formulier vul je in en wordt beoordeeld door het UWV.

Dit is ook mogelijk als je niet werkt en je wilt toch in aanmerking komen voor het doelgroepregister. Je kunt ook dan een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV.

Kreeg je voordat je 18 jaar werd of tijdens je studie een arbeidsbeperking en je werkt wel? Is het daarom alleen maar mogelijk met een voorziening een baan te krijgen en te houden? Je kunt dan de beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of deze voorziening van belang is om het wettelijk minimumloon te kunnen verdienen. Is het anwoord ja dan wordt je alsnog aangemeld voor het doelgroepregister.

Hoe weet ik dat ik ben opgenomen in het doelgroep register?

Dit kun je terugvinden op de website van het UWV onder het kopje ‘Mijn UWV’. Je logt in met je DIGID code waarna je klikt op ‘Persoonlijke gegevens’. Bij Doelgroepregister klik je op ‘Controleren’. Er staat ‘Ja’of ‘Nee’ bij.

Voordelen doelgroepregister

Er zijn een paar voordelen als je in het register vermeldt staat. Je kunt dan mogelijk een baan die valt binnen de baanafspraak krijgen. Je kans op een betaalde baan wordt dus vergroot. Ook kun je extra geholpen worden bij je zoektocht naar een passende baan.

Het is daarnaast ook voordelig voor een werkgever om iemand aan te nemen die binnen het doelgroepregister valt. Waarom? Omdat de werkgever van subsidie en vergoedingen gebruik kan maken wanneer zij iemand aannemen uit het doelgroepregister. Ten slotte voldoet de werkgever aan de quotumwet wanneer de werkgever iemand uit het register aanneemt. Met de quotumwet wordt bedoeld dat een werkgever per 25 medewerkers 1 persoon in dienst heeft met een ziekte of handicap.

Doelgroepregister uwv

Nadelen doelgroepregister

Als nadeel kon voorheen genoemd worden dat je jezelf niet kon uitschrijven wanneer je opgenomen was in het doelgroepregister. Echter, per 1 februari 2020 is dit gewijzigd en heb je als werknemer wel zelf de mogelijkheid om je weer uit te schrijven.

Een ander nadeel is dat mensen met een wia uitkering geen aanspraak maken op een inschrijving in het doelgroepregister. Mensen met bijvoorbeeld een Wajonguitkering die voldoen aan de criteria kunnen dan een streepje voor hebben t.o.v. iemand met een wia uitkering die voor dezelfde vacature solliciteert.

Voor een werkgever kan het wel nadelige gevolgen hebben wanneer een werknemer uit het register zich uitschrijft. De werkgever kan dan de afgesproken subsidievoordelen verliezen. Daarnaast telt per 1 januari 2021 de werknemer die zich uitschrijft niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Doelgroepregister vacatures

Sta jij in het doelgroepregister dan kijkt een werkgever waar je voor gaat solliciteren of je aangemeld bent. Is dit het geval dan kun je in aanmerking komen voor die vacature.

Op werk.nl kun je bij je cv het vakje ‘banenafspraak’ aanvinken wanneer je in het register staan. Je bent zo vindbaar voor werkgevers die zijn aangemeld voor de banenafspraken. Het staat je vrij om dit vinkje uit te vinken als je niet wilt dat werkgevers zien dat je binnen het doelgroepregister valt.

Hoe lang in doelgroepregister?

Totdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt blijf je normaliter in het doelgroepregister staan.

Verwacht je in de toekomst niet meer te kunnen werken en heb je een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen? Het UWV zal je dan uit het doelgroep register halen doordat je een positief Advies indicatie beschut werk krijgt.

Welke gegevens staan vermeld in het doelgroepregister?

Als je je afvraagt welke gegevens over jou bekend zijn in het doelgroepregister, dan gaat het om de volgende gegevens:

 • je burgerservicenummer;
 • per wanneer je bent aangemeld binnen het register;
 • de reden waarom je bent opgenomen binnen het doelgroepregister.

Wie kunnen mijn gegevens inzien als ik geregistreerd ben in het register?

De gegevens die in het register vermeld zijn kunnen door het UWV, gemeenten en jijzelf opgezocht worden. Een werkgever heeft alleen die mogelijkheid om de gegevens te zien wanneer deze jouw burgerservicenummer kent. De reden waarom je in het doelgroepregister staat of wanneer je daarin bent opgenomen staat er niet bij.

Banenafspraak: wat is het en hoe werkt het?

Banenafspraak 2021

Heb jij al eens gehoord van de indicatie banenafspraak? Een banenafspraak is er om mensen met een beperking op weg naar werk te helpen. Lijkt jou dit ook interessant? In dit blog lees je wat het inhoudt en of jij er ook voor in aanmerking komt.

Lees in mijn blog Wia uitkering en werken alles waar je op moet letten wanneer je weer gaat beginnen met werken.

Wat is een indicatie banenafspraak?

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak lastiger om een (betaalde) baan te krijgen. Regelmatig belanden zij op een sociale werkplek of doen zij vrijwilligerswerk.

 • Deze indicatie banenafspraak is in het leven geroepen door het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) . In het sociaal akkoord is overeengekomen dat ze meer banen willen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Het is een verklaring die iemand met een arbeidsbeperking kan krijgen wanneer deze zelfstandig kan werken voor een gewone werkgever, maar niet in staat is om zelf het minimumloon te kunnen verdienen.
 • Volgens de Banenafspraak werk je dan minstens 25,5 uur per week.
 • Je werkt bij een Banenafspraak voor een ‘echte ‘werkgever dus geen sociale werkplek of vrijwilligerswerk.
 • De werkgever waar iemand met arbeidsbeperking gaat werken krijgt een compensatie (loonkostensubsidie) voor het verschil tussen het minimumloon en loonwaarde. Het kan dus interessant zijn om een werkgever te attenderen op deze loonkostensubsidie. Waarom? omdat het dan stuk aantrekkelijker wordt om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen als de werkgever daar een vergoeding voor krijgt. De organisatie kan de loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente waar de persoon met de arbeidsbeperking is ingeschreven.
 • Loonwaarde van de indicatie Banenafspraak wordt ieder jaar voor de werknemer bepaald. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op deze loonwaarde.
 • Je kunt de Banenafspraak zien als een arbeidscontract tussen een werkgever met iemand met een arbeidsbeperking die niet in staat is het minimumloon zelfstandig te verdienen.

Onderstaande video van het UWV geeft in het kort weer wat de Baanafspraak inhoudt.


Wie vallen er onder de wet Banenafspraak?

 1. Mensen die voor 31 december 2014 een WSW indicatie kregen en een dienstverband hadden. Dit is een sociale werkvoorziening voor mensen die niet onder normale omstandigheden kunnen werken vanwege een verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening. Vanaf januari 2015 is het niet meer mogelijk om een WSW indicatie aan te vragen.
 • Personen die onder de Participatiewet vallen met een beperking. De Participatiewet is in het leven geroepen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. De werkgevers worden hierin gestimuleerd door vergoeding vanuit de gemeente of UWV zoals loonsubsidie.
 • Kandidaten die vallen onder een WIW of ID regeling. Dit zijn oude regelingen voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wajongers die arbeidsvermogen hebben. Met arbeidsvermogen wordt iemand bedoeld die bijvoorbeeld 3 uur per dag zou kunnen werken.
 • Voormalige leerlingen uit praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) die een schriftelijke aanmelding bij het UWV hebben gedaan.
 • De mensen die tijdens hun opleiding of voor hun 18e verjaardag een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag. Door de banenafspraak hebben zij de mogelijkheid gekregen om het minimumloon te verdienen.

De banenafspraken gelden dus niet alleen voor mensen met een Wajong uitkering (wajongers) !

Wat is de doelgroep Banenafspraak?

Met een doelgroep Banenafspraak wordt een doelgroepregister bedoeld waar mensen met een arbeidsbeperking in staan geregistreerd die voldoen aan de banenafspraken criteria.

Het doelgroepregister wordt beheert door het UWV. In het doelgroepregister staan dus de mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit kan zijn door hun ziekte of beperking.

Waarom een doelgroepregister?

De gegevens uit het doelgroepregister zijn nodig voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te controleren of werkgevers zich houden aan de extra banen die zij moeten creëren. In het doelgroepregister kunnen werkgevers die vallen onder banenafspraken opzoeken of jij in het doelgroepregister staat.

Wet banenafspraak en quotum: wat is dat?

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers tot 2026 het doel hebben om 125.000 extra banen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 25.000 mensen met een arbeidsbeperking die voor werkgevers uit de sector Overheid kunnen werken.

Quotumheffing

Een quotumheffing (1 april 2015) is bedoeld als stok achter de deur voor werkgevers wanneer zij het gestelde doel (=aantal extra banen) niet halen.

Onze regering kan dan een quotumheffing invoeren voor de werkgever die niet voldoende extra banen heeft vrijgemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkgevers moeten dan een soort boete betalen voor de niet ingevulde werkplekken. Deze quotumheffing geldt alleen voor werkgevers vanaf 25 medewerkers in dienst.

Wie kan een Indicatie banenafspraak aanvragen?

Zowel een werkgever als iemand met een een arbeidsbeperking die voldoet aan bovengenoemde criteria (Participatiewet en minimumloon niet kunnen verdienen) kan een indicatie banenafspraak aanvragen. Deze mensen met een arbeidsbeperking worden dan opgenomen in het doelgroepregister. De mensen met een arbeidsbeperking die opgenomen zijn in het doelgroepregister kunnen dan vanuit een baanafspraak geplaatst worden bij een werkgever die is aangemeld voor een baanafspraak.

Op de site van het UWV kan een werkgever via het document ‘De Indicatie banenafspraak’ meer info verkrijgen. Heb je een arbeidsbeperking en wil je als burger zelf een indicatie banenafspraak aanvragen? Dit kan door een Beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen.

Komen mensen met een WIA -uitkering in aanmerking voor de doelgroep Baanafspraak?

Helaas vallen mensen met een WIA uitkering op dit moment nog buiten de boot voor de doelgroep Baanafspraak. Of ze moeten zijn opgenomen in het doelgroepregister.

Waarom er geen baanafspraken zijn voor mensen met een WIA uitkering is mij een raadsel. In de praktijk betekent dit dus dat iemand met een WIA uitkering met dezelfde kwalificaties ten opzichte van iemand met een Wajong uitkering niet mag worden aangenomen voor de vacature die valt onder de Baanafspraken. De Wajonger heeft dus in dit voorbeeld voorrang op die vacature.

Werkfit traject

Wil je met je WIA uitkering toch gaan re-integreren en kans maken op een leuke baan? Kijk dan of het Werk &Fit traject iets voor jou is. Je kunt dit traject bij het UWV aanvragen. Er zijn verschillende bureaus die samenwerken met het UWV waar je zelf uit mag kiezen. Het doel is om te werken aan jou weer werkfit te maken voor een betaalde baan. Het voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld snuffelstages bij bedrijven mag lopen of dat je samen kijkt naar een proefplaatsing bij een werkgever. Je hebt dan al 1 voet tussen de deur bij het bedrijf en als de werkgever tevreden met je is misschien een kans hebt om aangenomen te worden.

Wil jij wel in aanmerking komen voor die Baanafspraak en heb jij een WIA uitkering?

Vraag een jurist via bijvoorbeeld je rechtsbijstandverzekering, vakbond of Juridisch Loket om hulp . Vraag of uitgezocht kan worden of er sprake is van discriminatie (waarom een Wajonger wel en een WIA uitkeringsgerechtigde niet) en kijk of en welke stappen er ondernomen kunnen worden. Hoe meer mensen hier bezwaar tegen maken hoe beter de kansen dat dit verschil in de toekomst wordt recht getrokken.

banenafspraak
banenafspraak

Wil je weten of je bent opgenomen in het doelgroepregister?

Log dan in met je DIGID code op de site van het UWV bij ‘MijnUWV’ bij je ‘persoonlijke gegevens’. Klik bij het ‘Doelgroepregister’ op ‘controleren’. Staat er ‘Ja’ bij dan val je onder het doelgroepregister. Staat er ‘Nee’ dan val je er buiten.

Voordelen indicatie banenafspraak

Er zijn meerdere voordelen wanneer je een indicatie hebt voor een baanafspraak. Deze voordelen worden hieronder besproken.

Banenafspraak vacatures

Val jij volgens de banenafspraak criteria binnen het doelgroepregister? Dan kun jij voor verschillende vacatures in aanmerking komen waarvoor je anders niet in aanmerking zou komen.

Je zou kunnen zeggen dat jij voorrang hebt op de mensen die ook in hetzelfde schuitje zitten maar niet voor een baanafspraak in aanmerking komen.

Tijdens het solliciteren kun jij werkgevers attenderen op deze baanafspraak en dat jij daaronder valt. Wijs de werkgever op de voordelen van het in dienst nemen van iemand die onder de baanafspraak/ doelgroepregister valt. Hieronder vindt je de voordelen die een werkgever heeft wanneer jij onder de banenafspraak categorie valt.

Voordelen werkgever

Je kunt de werkgever onderstaande voordelen meegeven als extra motivatie om jou in dienst te nemen:

No-risk polis

Dit is een regeling waarbij de werkgever financiële voordelen krijgt als deze jou in dienst neemt zoals:

 1. een ziektewetuitkering wanneer jij ziek wordt
 2. het niet hoeven te betalen van een hogere premie wanneer je in de Ziektewet of WGA komt.

Loonkostenvoordeel

Met het Loonkostenvoordeel (LKV) krijgt een werkgever een tegemoetkoming wanneer deze 1 of meer werknemers aanneemt die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit zijn:

 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Er bestaat ook een Loonkostenvoordeel (LKV) wanneer een werkgever een werknemer kan herplaatsen in een aangepaste of nieuwe functie wanneer de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden.

Vergoeding voor aanpassingen op werkplek:

Heb jij hulpmiddelen nodig ter ondersteuning van je werk? Je bent bijvoorbeeld blind of doof en hebt een gebarentolk of aangepaste auto nodig? Geef dan bij de werkgever aan dat je recht hebt op deze voorzieningen die door het UWV betaald worden. Alweer een extra pluspunt om jou aan te nemen! Koop deze hulpmiddelen dus niet op eigen kosten maar vraag een vergoeding aan bij het UWV. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een hulpmiddel vergoed te krijgen wanneer je geen uitkering van het UWV ontvangt.

Je moet wel aan algemene voorwaarden voldoen. Deze staan vermeld op de site van het UWV.

Jobcoach

Je kunt wanneer je net begint bij je nieuwe werkgever gebruik maken van een interne of externe jobcoach. De werkgever kan hiervoor subsidie krijgen wanneer deze een interne jobcoach regelt. Wil je gebruik maken van een externe jobcoach dan kun je dit zelf aanvragen bij het UWV.

Deze jobcoach kan jou begeleiden tijdens de inwerkfase, meegaan naar voorbesprekingen en in zijn algemeen helpen wanneer er problemen ontstaan of onduidelijkheden zijn. De werkgever heeft er belang bij dat jij door goede begeleiding langdurig geplaatst wordt.

Banenafspraak UWV

Val jij onder de banenafspraak dan kun je vanuit het UWV, re-integratietraject of gemeente vacatures aangeboden krijgen. De gemeente verzorgt meestal het re-integratie traject of er wordt een lokaal re-integratiebureau ingeschakeld. Met een re-integratie bureau ga jij aan de slag samen met de re-integratiebegeleider om vacatures te vinden die passen bij jou. Daarna wordt gekeken of je geplaatst kan worden bij de werkgever.

Nadelen Baanafspraken

Er zijn een paar nadelen te noemen die deze regeling baanafspraken met zich meebrengt. Deze zijn:

Niet iedereen valt binnen de doelgroep.

Zoals eerder omschreven vallen mensen met een WIA uitkering niet binnen de doelgroep Baanafspraak. Hierdoor worden de kansen kleiner voor iemand met een WIA uitkering om een passende betaalde baan te vinden.

Je kunt je indicatie kwijtraken wanneer je door de werkgever in vaste dienst met regulier salaris wordt aangenomen.

Omdat de werkgever jou in vaste dienst aanneemt zijn er minder plekken beschikbaar volgens de quotumwet waardoor deze een boete riskeert.

Complexe regelgeving

Het realiseren van een plaatsing van iemand die valt onder de Baanafspraak is moeilijk. Werkgevers die bijvoorbeeld financieel in zwaar weer zitten zijn gedwongen om mensen uit de Baanafspraken aan te nemen. Aan de andere kant moeten vaste mensen worden ontslagen. Dit valt toch moeilijk uit te leggen als werkgever?

Werkgevers mogen medewerkers die voor 2013 onder Banenafspraken vielen niet meetellen.

Dit betekent dat de werknemers uit het Doelgroepregister die voor 2013 in dienst kwamen niet meetellen volgens de quotumwet. De werkgever kan dus een boete krijgen als deze niet voldoende extra arbeidsplaatsen heeft.

Wat is een kennisdocument banenafspraak?

In het kennisdocument banenafspraak en quotumregeling staan de hoofdlijnen weergegeven en geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Er zijn pas nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Je kunt je tegenwoordig uit het doelgroepregister laten uitschrijven onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt bepaald door het UWV.
 • Tot je AOW leeftijd kan de registratieduur in het doelgroepregister verlengd worden.
 • De quotumheffing wordt opgeschort tot 2022. Dit heeft te maken met de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak.

Premievrije pensioenopbouw: tips bij WIA en pensioen

Heb jij al gehoord over premievrije pensioenopbouw? Wanneer je een WIA uitkering krijgt, bouw je normaal gesproken geen pensioen op. Toch zijn er 3 mogelijkheden waar je misschien nog niet aan gedacht hebt.

 • Arbeidsongeschiktheidspensioen: je werkgever kan een verzekering voor jou hebben afgesloten en betaalt voor jou de premie. Je ontvangt dan een aanvulling op je uitkering afhankelijk van hoeveel je bent afgekeurd en wat de werkgever daarover heeft geregeld. Ben jij bijvoorbeeld minder dan 35% afgekeurd en krijg je daarom geen WIA uitkering dan kan deze verzekering ervoor zorgen dat je toch een bepaald bedrag per maand krijgt uitgekeerd. Let hierbij wel op dat deze verzekering vaak maar voor een paar jaar is en dus niet totaan je pensioenleeftijd. Check bij je pensioenfonds of werkgever of jij hier recht op hebt.
 • Nabestaandenpensioen: mocht je partner voor de pensioenleeftijd overlijden (laten we hopen van niet) dan kan er recht bestaan op nabestaandenpensioen. Ben je in het verleden gescheiden en is jouw ex-partner voor de pensioenleeftijd overleden dan kan je misschien recht hebben op bijzonder nabestaandenpensioen. Check op mijnpensioenoverzicht.nl hoe je pensioen geregeld is als je arbeidsongeschikt wordt. Bovenstaande pensioenregelingen hebben geen invloed op je uitkering (wel als je toeslagen ontvangt via UWV dus vraag dit na!)

Wat is premievrije opbouw of voortzetting van pensioen als je een uitkering hebt?

 • Premievrije opbouw van pensioen: over deze interessante mogelijkheid gaat de rest van deze blog.

Normaal gesproken zou je bij een WAO of IVA uitkering geen recht hebben op pensioenopbouw. Je bent immers niet meer in dienst en je oude werkgever draagt geen premie meer voor je af. Tenminste, dat is wat geregeld het antwoord was van adviseurs en regelmatige google-acties.

Maar, wist je dat je naast een uitkering van het UWV misschien recht hebt op premievrije pensioenopbouw? Dit betekent dat je toch pensioen blijft opbouwen via je pensioenfonds terwijl je een WAO/WGA of IVA uitkering ontvangt. Je hoeft hier dan geen premie voor te betalen. Het pensioenfonds neemt die kosten dan op zich. Lees in mijn blog over UWV uitkeringen ook alles over de verschillende uitkeringen van het UWV.

uwv uitkering en pensioen

Hoe hoog is de premievrije pensioenopbouw?

Deze nieuwe premievrije opbouw van pensioen naast je uitkering is meestal lager omdat er alleen pensioen opgebouwd wordt over het gedeelte dat je bent afgekeurd. Aangezien jij als arbeidsongeschikte toch al flink in inkomen achteruit bent gegaan is iedere extra euro dat je niet zelf hoeft te sparen voor je pensioen welkom, toch? Wil je naast premievrije opbouw van je pensioen toch volledig pensioen opbouwen over het gedeelte dat je mist qua inkomen omdat je een uitkering hebt dan kan dit d.m.v. vrijwillige voortzetting. Dat betekent wel dat je die op eigen kosten overneemt. Vraag bij je pensioenfonds naar de mogelijkheden.

Wanneer stopt de premievrije pensioenopbouw?

Hoe lang je de premievrije pensioenopbouw krijgt is afhankelijk van de regeling per pensioenfonds. Misschien heb je daar recht op tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt, of stopt eerder gewoon doorlopen tot je pensioendatum. Het is dus een goed idee om aan je pensioenfonds te vragen tot wanneer jij recht hebt op de premievrije pensioenopbouw. De duur van de premievrije pensioenopbouw kan invloed hebben op de hoogte van je pensioen.

Hoe werkt premievrije pensioenopbouw of voortzetting van de uitkering in de praktijk?

De Geldgids (Consumentenbond) heeft over dit onderwerp een artikel gepubliceerd (oktober/november 2019).

Voor verschillende pensioenfondsen geldt een meldplicht wanneer je een WAO /WGA of IVA uitkering krijgt. Dit betekent dat je binnen een bepaalde termijn (ligt aan het pensioenfonds) zelf bij het pensioenfonds moet aankloppen om voor de premievrije voortzetting van het pensioen in aanmerking te komen.

Wat zijn de problemen met premievrije pensioenopbouw?

1.Meldplicht door arbeidsongeschikte bij pensioenfonds

Zoals hierboven vermeld betekent het niet tijdig aanmelden voor de premievrije pensioenopbouw bij pensioenfondsen die een meldplicht hebben, dat je er geen recht op hebt. Het pensioenfonds houdt zich m.b.t deze meldplicht niet aan de wet (art.37 Pensioenwet). Een pensioenfonds mag volgens die wet een arbeidsongeschikte dan niet verplichten om zich aan te melden voor de premievrije voortzetting. In plaats daarvan verschuilen meerdere pensioenfondsen zich achter eigen regels zoals de ‘haalplicht’. Deze ‘haalplicht’ wil zeggen dat je zelf de premievrije voortzetting moet aanvragen. De termijnen waarbinnen iemand zich kan aanmelden voor de premievrije voortzetting verschilt per pensioenfonds. Sommige pensioenfondsen hanteren een termijn van 1 maand, 3 maanden of een jaar. Hieronder een tabel met de pensioenfondsen die een meldplicht hanteren.

Pensioenfonds met meldplicht
ABP
Architectenbureaus
AVH
Beton
BpFBouw
Bouwmaterialen
Drank
Foodservice
Horeca
Houthandel
Kappersbedrijf
Koopvaardij
Medewerkers Apotheken
Meubel (Mitt)
Notariaat
Openbaar vervoer
Personeelsdiensten (Stipp)
PME
PMT
PWRi
Spoorwegpensioenfonds
Wonen
Woningcorporaties
Zorgverzekeraars
Bron: Geldgids oktober/november 2019

2 . Inlichtingenplicht vanuit pensioenfonds

De vraag is in hoeverre het pensioenfonds verplicht is om de arbeidsongeschikte te informeren over de premievrije voortzetting van het pensioen. Pensioenfondsen informeren de persoon die kort voor het pensioen staat normaal gesproken altijd op tijd over de datum van het pensioen. Volgens de ‘haalplicht’ zou het pensioenfonds de persoon in kwestie niet hoeven te informeren over de datum van het pensioen maar doet dit toch. Dan zou het informeren over de premievrije voortzetting of pensioenopbouw net zo makkelijk gedaan kunnen worden?! Ten slotte informeert het pensioenfonds de deelnemer ook over de datum van het pensioen terwijl zij volgens de ‘haalplicht’ daartoe niet verplicht zijn.

3. Falende gegevensuitwisseling door UWV

UWV zou de arbeidsongeschiktheid moeten doorgeven aan het pensioenfonds. Dit is in de praktijk tot 2013 niet goed gebeurd. Volgens de Pensioenwet (art.37) zijn pensioenfondsen verplicht om in samenspraak met UWV een contract op te stellen waarbij het UWV de arbeidsongeschiktheid meldt. Door problemen met de automatisering binnen UWV is de gegevensuitwisseling pas vanaf 2013 verbeterd. In de tussentijd bleven er nieuwe WIA gevallen bijkomen.

Verschillende pensioenfondsen zijn vanaf 2013 gestart met een ‘hersteloperatie’. Dus op basis van UWV gegevens zijn pensioenfondsen begonnen met het herstel van ‘vergeten’ pensioenen van afgekeurden en zijn met terugwerkende kracht aan gedupeerden toegekend. Het probleem is dat deze pensioenfondsen niet hebben vermeld hoe zij deze ‘hersteloperatie’ hebben vormgegeven. Bijvoorbeeld om hoeveel arbeidsongeschikten het gaat en wat er precies door het pensioenfonds is gedaan om premievrije voortzetting van het pensioen met terugwerkende kracht toe te kennen.

4. Financieel belang

Een pensioenfonds is geen liefdadigheidsinstelling. Zij moeten financieel goed presteren. De premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschikten kost het pensioenfonds geld. Veel pensioenfondsen zullen in de toekomst mogelijk gaan korten op huidige pensioenen en kunnen niet meer indexeren. De uitbetaling van premievrije voortzetting van pensioen van arbeidsongeschikten zou dan ten koste gaan van andere deelnemers van een pensioenfonds. Pensioenfondsen zitten er dus niet op te wachten om premie vrije voortzetting met terugwerkende kracht toe te kennen.

5. Pensioenopbouw regelingen bij arbeidsongeschiktheid is verschillend per pensioenfonds

Het ene pensioenfonds is het andere niet. Er zijn pensioenfondsen die geen pensioenvrije voortzetting hebben in hun reglement. Sommige pensioenfondsen hebben wel premievrije opbouw maar geen meldplicht of juist wel. Ten slotte zijn er ook pensioenfondsen die een premievrije pensioenopbouw hanteren maar door afspraken met sociale partners niet tot uitkering overgaan door andere regelingen.

Voorbeeld pensioenfonds met premievrije pensioenopbouw met andere regeling.

Het pensioenfonds Flexsecurity bijvoorbeeld, heeft premievrije opbouw in het pakket zitten. Echter, hier zit een addertje onder het gras. Het ligt eraan in welke fase je binnen je dienstverband bent ziek geworden. Je hebt een Basisregeling en een Plusregeling. Zit je qua dienstverband nog in de Basisregeling (gaat in na 26 weken werken) dan heb je geen recht op premievrije voortzetting van het pensioen als je afgekeurd wordt. Wordt je ziek wanneer je in de Plusregeling valt dan bestaat er wel recht op pensioenvrije opbouw van het pensioen. Veel uitzend-en flexkrachten die ziek worden zijn door deze regeling de dupe omdat zij nog niet in de Plusregeling vallen.

6. Premievrije opbouw van pensioen is niet verplicht

Sociale partners maken de keuze of een pensioenfonds wel of niet premievrije opbouw binnen hun reglement opnemen.

arbeidsongeschikt en pensioen
arbeidsongeschikt en pensioen

Tips om premievrije pensioenopbouw te krijgen

Dit geldt alleen voor de pensioenfondsen die premievrije voortzetting van pensioen in hun reglement hebben! Doet het pensioenfonds standaard niet aan premievrije pensioenopbouw dan is er niet veel aan te doen.

Ben jij sinds kort afgekeurd en ontvang je een WAO/WIA/IVA uitkering?

Ga er niet vanuit dat het UWV je automatisch heeft aangemeld bij het Pensioenfonds. Neem nadat je de beslissing van het UWV hebt ontvangen dat je volledig of gedeeltelijk bent afgekeurd, direct contact op met jouw pensioenfonds en geef aan dat je je wilt aanmelden voor de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als zij de regeling in hun reglement hebben. Zo zorg je dat je niet te laat bent met aanmelden en je krijgt waar je recht op hebt. Hoe je een WIA uitkering aanvraagt kun je lezen in mijn blog WIA aanvragen. Meer info over de WIA keuring vind je hier.

Ben jij langere tijd afgekeurd en kom je er nu pas achter dat je misschien recht hebt op premievrije voortzetting?

In de praktijk blijkt dat de afgelopen jaren duizenden arbeidsongeschikten geen premievrije opbouw hebben gekregen. Dit komt omdat zij ‘vergeten’ waren zich aan te melden. Ofwel, zij waren niet op de hoogte gebracht dat die mogelijkheid bestond.

 • Neem contact op met het pensioenfonds om te kijken of zij premievrije voortzetting in hun reglement hebben. Is dit het geval bekijk dan welke regels zij hanteren om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Check meldplichttermijnen. Bekijk of het pensioenfonds een meldplicht heeft. Is dit niet het geval dan is dat heel fijn. Bestaat er wel meldplicht bekijk dan welke termijn op jou van toepassing is. Is de termijn dat je je kunt aanmelden voor de premievrije pensioenopbouw verlopen (=je bent te laat om je aan te melden) dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen.

Hoe gaat het verder als het pensioenfonds niet meewerkt aan premievrije pensioenopbouw?

Schakel juridische hulp in

Ben je te laat met aanmelden voor premievrije opbouw van het pensioen, schakel dan juridisch advies in. Dit kan bijvoorbeeld zijn een rechtsbijstandsverzekering, vakbond of Juridisch Loket. Denk mee met de jurist die jou helpt. Het kan best zijn dat de jurist ook niet aan alle mogelijkheden heeft gedacht. Of dat de jurist vanuit de overheid toch wel betaald wordt waardoor sommige juristen niet altijd geneigd zijn om er vol voor te gaan. Wanneer de jurist een brief opstelt naar het pensioenfonds zou je onderstaande criteria kunnen meenemen in je bezwaar- of verweerschrift:

 • Beroep op coulanceregeling. Dit betekent dat het pensioenfonds beoordeelt in hoeverre jij door het niet krijgen van de premievrije pensioenopbouw benadeeld wordt (=in de problemen komt). Pensioenfondsen beoordelen dan per individueel geval of zij alsnog met terugwerkende kracht of vanaf nu de premievrije voortzetting toepassen.
 • Discriminerend karakter door het niet toekennen van de premievrije voortzetting. Geef aan dat het discriminerend is dat jij er niet voor in aanmerking komt doordat je bijv. tijdens je eerste ziektedag in een regeling zat waar de premievrije voortzetting niet in zit. Of dat het pensioenfonds een nieuw reglement heeft opgesteld waardoor oudere gevallen wel nog recht hadden op premievrije voortzetting en jij niet.
 • Inlichtingenplicht verzuimd. Geef in de brief aan dat het pensioenfonds jou niet heeft geinformeerd over de mogelijkheid van premievrije voortzetting van het pensioen.

Vraag om een hoorzitting met de commissie van het Pensioenfonds

Deze commissie is onafhankelijk te noemen. Wanneer het pensioenfonds je bezwaren in de brief heeft afgewezen dan kun je een hoorzitting met de commissie van het Pensioenfonds aanvragen. Zij beoordelen jouw zaak nog eens en nemen alsnog een nieuwe beslissing.

Tip: doe dit niet alleen maar laat je begeleiden door rechtsbijstand of de jurist die je hebt ingeschakeld. Wanneer de commissie je tijdens de hoorzitting vraagt om uitleg over je zaak zeg dan dat ze die vragen bij jouw jurist moeten neerleggen en dat jouw jurist alle inhoudelijke vragen beantwoord. Je hebt dan altijd nog de mogelijkheid om iets toe te voegen aan het verhaal van de jurist.

Laatste redmiddel om toch premievrije pensioenopbouw te krijgen

Ombudsman Pensioenen inschakelen

Laat jouw jurist een brief of email opstellen voor de ombudsman met alle info. De ombudsman helpt wanneer je een klacht hebt tegen de overheid. De ombudsman neemt dan contact op met het pensioenfonds en beoordeelt of het pensioenfonds wel of niet juist heeft gehandeld. Voordat je de Ombudsman inschakelt moet je van tevoren wel de klachtenprocedure van het pensioenfonds hebben doorlopen waarbij het pensioenfonds jouw probleem niet heeft opgelost.

4 redenen om aan te kloppen bij de Ombudsman Pensioenen:

Premievrije opbouw: je krijgt wanneer je bent afgekeurd ten onrechte geen premievrije pensioenopbouw.

Informatie niet (goed) doorgegeven: het pensioenfonds heeft jou niet goed geïnformeerd over een aspect dat belangrijk voor jou is.

Partnerpensioen: je denkt dat je recht hebt op een partnerpensioen maar deze krijg je niet.

Pensioenfonds heeft onjuiste informatie verstrekt: tijdens telefoongesprek met Pensioenfonds ben je onjuist geïnformeerd wat voor jou financiële nadelige gevolgen heeft.

Is extra sparen voor je pensioen een mogelijkheid voor jou?

Ten slotte, er zijn ook mogelijkheden om zelf extra te sparen voor je pensioen. Dit levert je zelfs belastingvoordeel op. Je opent dan een pensioen beleggingsrekening waarbij je zelf iedere maand een bedrag inlegt. Je kunt bij Brand New Day online een rekening openen. Lees in deze blog alles over beleggen of sparen naast een uitkering.

Woonkostentoeslag: heb jij daar recht op?

Wat is woonkostentoeslag?

De woonkostentoeslag wordt door de gemeente waar je woont uitgekeerd. Het valt onder bijzondere bijstand. Is je inkomen gedaald doordat je ziek bent geworden en niet meer kunt werken? Of ben je gescheiden en zit je nu met een hoge hypotheek die je niet alleen kunt opbrengen? Misschien heb je hoge huurkosten die je tijdelijk niet kunt opbrengen en je hebt geen recht op huurtoeslag van de Belastingdienst? Ben je pas verhuisd en moet je tijdelijke dubbele huur betalen? Is je inkomen door een (corona) crisis gedaald?

De woontoeslag vult tijdelijk je inkomen aan om financiële problemen zoals betalingsachterstanden van je hypotheek of huur te voorkomen. De bedoeling is ter overbrugging totdat je bijvoorbeeld een goedkopere eigen woning of huurwoning heb gevonden met lagere woonlasten. Check ook of je recht hebt op de extra vergoeding Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten.

wat is woonkostentoeslag
wat is woonkostentoeslag

Hoe kom ik in aanmerking voor woonkostentoeslag?

Je kunt in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag wanneer je een bijstandsuitkering, UWV uitkering, pensioen of in loondienst bent. De gemeente kijkt naar je inkomen waarbij mensen met een hoger inkomen minder bijzondere bijstand krijgen. Inkomsten en vermogen van de andere familie-leden in het gezin worden ook mee gewogen ter beoordeling.

Voorwaarden

De gemeente hanteert verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de woonkostentoeslag:

 • Je inkomen is opeens gedaald vanwege bijvoorbeeld een ziekte, ontslag of scheiding.
 • De woonlasten van hypotheek of huur kun je niet meer betalen met je huidige inkomsten.
 • Je hebt geen recht op huurtoeslag die je via de Belastingdienst krijgt omdat je een eigen woning hebt of je huurt boven de huursubsidiegrens.
 • Je gaat binnen 1 jaar zoeken naar een goedkopere koop -of huurwoning. Deze periode kan tot maximaal met 1 jaar verlengd worden. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Of dat er na je 65e levensjaar geen verhuisverplichting is. Vraag bij je gemeente naar deze voorwaarden.
 • De woonkostentoeslag mag je alleen maar gebruiken voor de kosten van de hypotheek of huur. Alle andere vaste lasten zoals gas, water en licht mag je normaliter niet van deze toeslag betalen.
 • Je bent 18 jaar of ouder, je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld, je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en je vraagt de toeslag aan voor het adres waar je op bent ingeschreven.
 • Je zit op het moment van aanvraag niet in de gevangenis of TBS kliniek: je hebt dan geen recht op Bijzondere Bijstand en dus de toeslag.

Woonkostentoeslag aanvragen: hoe doe je dat?

Je vraagt de toeslag aan bij de gemeente waar je woont via het loket Bijzondere Bijstand. Je moet dan verschillende documenten opsturen. Welke formulieren je precies moet opsturen is per gemeente verschillend. Voorbeelden van documenten die een gemeente nodig zou kunnen hebben:

 • kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van jezelf en eventuele partner
 • salarisstrook om je inkomen aan te tonen
 • overzicht van eventuele schulden
 • vermogensoverzicht
 • echtscheidingsgegevens wanneer je gescheiden bent
 • bij een eigen woning de bewijsstukken van je kosten en vaste lasten en bijvoorbeeld een recent taxatierapport.

Normaal gesproken doet de gemeente er maximaal 8 weken over om een beslissing over je aanvraag te nemen. In sommige gevallen kan de gemeente die termijn verlengen. Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente mocht je aanvraag zijn afgewezen.

woonkostentoeslag aanvragen: hoe doe je dat
woonkostentoeslag aanvragen hoe doe je dat

Hoogte van de woonkostentoeslag

Dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen of vermogen en de hoogte van de huur of hypotheek. De gemeente houdt rekening met je persoonlijke situatie en er wordt een moeilijke berekening op los gelaten om de hoogte van de woonkostentoeslag te berekenen. Je zou bij een huurwoning zelf een grove inschatting kunnen doen door je woonkosten bij elkaar op te tellen en eventuele subsidies en premies daar vanaf te trekken. Je ziet dan wat je netto woonkosten zijn. Ten slotte kijk je of de netto woonkosten boven de huursubsidiegrens liggen. Dit is alleen ter indicatie maar zoals gezegd wordt door de gemeente een definitieve berekening gemaakt.

Wat te doen bij een huurwoning

Huur je een woning die boven de huursubsidiegrens valt dan kun je een tijdelijke bijdrage krijgen in de huurkosten. Ga naar de website van de Belastingdienst om te kijken waar de huursubsidiegrens ligt.

Wat te doen bij een eigen woning

Het gaat hier om een tegemoetkoming van de kosten in:

 • opstalverzekering
 • onroerendezaakbelasting
 • erfpachtcanon
 • onderhoudskosten
 • rioolrecht waterschapsbelasting
 • hypotheekrente (niet de aflossing, wel de rente!) minus de hypotheekrenteaftrek.

Woonkostentoeslag en eigen vermogen

Heb je eigen vermogen opgebouwd? Dan moet je eerst je eigen vermogen ‘opsnoepen’ totdat je de vermogensgrens hebt bereikt.

Woonkostentoeslag en huurtoeslag

Huur je een woning en zit je onder de huursubsidiegrens doordat je inkomen nu is gedaald? Dan bestaat er eerst mogelijk recht op huurtoeslag die je aanvraagt bij de Belastingdienst. Heb je geen recht op de huurtoeslag kijk dan of je recht hebt op de woonkostentoeslag.

Hoe lang heb ik recht op een woonkostentoeslag?

Dit is afhankelijk van de regels per gemeente dus in welke gemeente je woont. Het is een tijdelijke toeslag. De perioden dat je de toeslag krijgt lopen per gemeente sterk uiteen en ook per persoonlijke situatie. In de ene gemeente heb je bijvoorbeeld 6 maanden recht op de toeslag terwijl je in een andere gemeente recht hebt op 1 jaar of zelfs langer. Jouw persoonlijke situatie speelt hierbij ook een rol.

Hoe kijkt de Belastingdienst naar de toeslag?

Gelukkig ziet de Belastingdienst de toeslag niet als extra inkomsten omdat het om een tijdelijke (nood) aanvulling gaat. Dit heeft 2 voordelen namelijk:

 • het heeft geen invloed op de toeslagen die je misschien nu ontvangt zoals bijvoorbeeld een toeslag zorgverzekering.
 • je hoeft geen belasting te betalen over de toeslag.

WIA benefit and work: how it works!

Inhoudsopgave

How is the wia benefit calculated when you go to work?

You have a WIA benefit and you are going to work in addition to your benefit. Below is an explanation per WIA benefit how the UWV deals with your salary from your employer. Do you still receive Sickness benefit (Ziektewet) because you are still employed, please read my blogpost ‘working and Sickness benefit’ about what to expect.

If you are going to work during the wia benefit, it is important to know whether you receive a WGA benefit or an IVA benefit. A WGA benefit and IVA benefit both fall under the WIA benefit. The difference is whether the expectation in the future is that you will be able to work or not. You will receive a WGA benefit if you are expected to be able to work again in the future. You will receive an IVA benefit if it is expected that you will no longer be able to work in the future. If you want to know how the UWV deals with income from work when you receive a WIA benefit, read on quickly.

How much extra can you earn with a WIA benefit and work in 2021?

WGA benefit

You have a WIA benefit and are going to work. It differs per benefit how much you can earn extra. If you receive a WGA benefit, you may earn a maximum of 65% of your last-earned salary. You start earning more than that 65%, the benefit will automatically stop after one year from the date that you start earning more than 65%. Are you going to earn less than 65% of your old salary, your benefit will not be stopped, but it will be checked every month whether you need to pay back a part of the benefit.

IVA benefit

If you have an IVA benefit from the WIA benefit and you start working, you may earn a maximum of 20% of your last-earned salary. 70% of this is withheld. For example, if you earn 500 euros extra per month, you can keep 150 euros yourself.

Provide paychecks during WIA benefit when you go to work

If you decide to work for an employer in addition to your WIA benefit, you are obliged to report your income. This can be done by sending the paycheck / salaryslip to the UWV every month. Click here to send a copy of your paycheck to the UWV. So if you are going to earn more or less than is known at the UWV, you can report this.

The UWV calculates every month whether the income has an influence on your benefit. This means whether or not you have to pay back part of your benefit to the UWV. Within a certain margin you can earn extra in addition to your benefit. If your income falls outside that margin because, for example, you have started working more hours than normal, you may have to (partially) pay back your benefit that month. Always report within a week when you are going to work. If you don’t do that you get a fine.

What happens if you do not report the extra earnings on time?

If you do not report the extra earnings on time (within 1 week), you can be fined by the UWV. The amount of the fine can be a maximum of 100% of the received amount you get every month. In addition, you will have to pay back the received amount (monthly wage you get from the UWV) . The advice is therefore to always report your extra earnings in time to prevent to get a fine.

If you have already been fined before and receive a fine within 5 years, the fine will be increased from 100% to 150%.

If the UWV thinks that you have committed fraud (deliberately withholding information), the UWV will not give you a fine but skip this step and will directly report this to the Openbaar Ministerie) Public Prosecution Service.

What income do you have to pass on/ report with a WIA benefit and work?

In principle, you have to pass on everything that you earn extra. If you have a WIA benefit and you are going to work or do a job, you must report this to the UWV. This can also be voluntary work and both paid and unpaid. However, there are exceptions that we discuss below.

Volunteer work

Always let the UWV know when you will be volunteering, even if it is unpaid. If you receive an expense allowance (onkostenvergoeding) , there are 3 conditions:

1 Do you receive more than 170 euros per month in expense allowance (onkostenvergoeding)? Or is this more than 1700 euros per year? Everything above those amounts is regarded by the UWV as paid work and must be paid back.

2 If you are 22 years old or older, you may not receive more than 5 euros per hour in expense allowance (onkostenvergoeding).

3 If you are younger than 22 years old, you may not receive more than 2.75 euros per hour in expense allowance (onkostenvergoeding).

Income from own business

You have a WIA benefit and are going to work in your own company. Are you going to start your own company or do you already have a business? Then you must also pass on/ report that income (profit) such as an annual loss-profit account. You can also agree with the UWV not to get paid your benefit for the time being. You do this when you expect to achieve a certain profit in the near future. This prevents you to pay back your benefit if you received too much. You cannot just quit your company because the UWV has to decide again the extent to which you are unable to work.

Selling stuff

If you structurally sell stuff on Marketplace (Marktplaats), flea markets and other platforms, you are working commercially and the UWV must be informed. If you occasionally sell some stuff because you want to get rid of it, you do not have to report this.

Room rental

If you are going to rent out a room privately to, for example, a student or a family member, you do not have to report this. If you do a professional room rental, such as via Airbnb or other platforms, you must report this to the UWV. The UWV sees this as a professional activity.

WIA benefit and work: a WGA benefit

You will receive a WGA benefit if you are found to be more than 35% incapacitated (not able to work) for work during an examination with the insurance doctor. It is expected that you will be able to (partially) return to work in the future. With a WGA benefit, it is rewarding to work besides your benefit. This means that if you have a WGA benefit and work alongside it, you have a higher income than if you were not working in addition to your WGA benefit.

Tip: you could ask the UWV if they can make you a “pro-forma” calculation. You then pass on the estimated amount that you think you will earn. The UWV then enters the amount in their system. This way you can immediately see whether your new income has an impact on your benefit (= you must or do not have to pay back an amount to the UWV).

The WGA benefit is divided into 3 types:

 • loongerelateerde uitkering (salary-related benefit)
 • loonaanvullingsuitkering (salary supplement benefit)
 • vervolguitkering  (follow-up benefit)

Salary-related WGA benefit (loongerelateerde uitkering)

You will receive a salary-related benefit if you have worked at least 26 weeks of the 36 weeks before your first day of sickness. It also counts for the calculation if you only worked 1 day in 1 week.
The salary-related benefit lasts at least six months and it depends on your employment history how long a salary-related benefit lasts, but lasts a maximum of 24 months.
Whether you receive a salary-related benefit or not within the WGA benefit depends on the following:

 • whether you can earn 65% or less of your old salary because of your sickness;
 • you have at least 26 weeks of the 36 weeks before your 1st day of sickness.


So did you work less than 26 weeks of the 36 weeks before the 1st day of sickness? In that case you will not receive a salary-related benefit, but it is checked whether you maybe receive a ‘loonaanvullingsuitkering’ (salary supplementation benefit) or a ‘vervolg uitkering’ (follow-up benefit).

wia benefit and work

WIA benefit and work: a salary-related WGA benefit

Employment history

How long you may receive a ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit) depends on how long you worked before your 1st day of sickness (employment history). Employment history is viewed by looking at:
the years from the year you turned 18 up to and including 1997. This is called the “fictitious employment history”.
The years you worked from 1998 to the year in which you received a WGA benefit are added to this. This is called the “actual employment history”. Only the years in which you received a salary of at least 52 days are taken into account. Finally, the years in which you took unpaid leave, cared for your sick child or provided informal care also count.

Amount and duration WIA  ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit)

You will receive one month’s benefit for each full year that you have worked. The ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit) lasts a minimum of 3 months to a maximum of 24 months.
Do you not work at all during the ‘loongerelateerde uitkering’  (salary-related benefit)? Then you will receive 75% of your most recently earned salary for the first 2 months. After those 2 months, 70% of your last-earned salary. This is the salary you received in the year before you started working sick.
Do you work in addition to the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit)? Then, in addition to the salary you earn, you will receive 70% of the difference between your last-earned salary for the 1st day of sickness and your new salary.

Practical example of ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related) WGA benefit and work

You earned 1200 euros per month in the year before you became sick;
• You receive a salary-related WGA benefit.


What do you get if you do not work during the salary-related WGA benefit:
• You receive 70% of 1200 euros if you do not work during the benefit period.
• 70% of 1200 euros = 840 euros. So you will receive 840 euros gross per month in benefits.


What do you get if you do work during the salary-related WGA benefit


• You will receive a WGA benefit of 70% of the difference between your old salary of 1200 euros per month that you earned for your 1st day of sickness and your new salary that you receive during the WGA benefit period. In this example, you receive 300 euros in salary from your employer in addition to your benefit.
• 70% of 900 euros (difference between 1200 and 300 = 900) = 630 euros. Your total income will then be 300 euros (salary from employer) + 630 = 930 euros gross per month in benefits.
• This means that you will have more gross per month if you start working in addition to your salary-related WGA benefit.

WIA benefit and work: a WGA ‘loonaanvullingsuitkering’ (salary supplement benefit)

Which WIA WGA benefit will I receive after the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit)?

Have you reached the maximum duration of the (loongerelateerde uitkering) salary-related benefit (minimum 6 months, maximum 24 months) and you no longer receive the salary-related WGA benefit (loongerelateerde uitkering)? Then you will receive either a salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) or a follow-up benefit (vervolguitkering). You will receive a letter from the UWV 3 months before the salary-related benefit (loongerelateerde uitkering) ends. This states whether you will receive a salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering) or a follow-up benefit (vervolguitkering).

The UWV looks at the % for how much you no longer are able to work. This was established during the WIA consultation with the insurance doctor from the UWV. In addition, the UWV checks how much you earn.

Tip: you could ask the UWV if they can make you a “pro-forma” calculation. You then pass on the estimated amount that you think you will earn. The UWV then enters the amount in their system. This way you can immediately see whether your new income has an impact on your benefit (= you must or do not have to pay back an amount to the UWV).

How long may I receive a salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering)?

This depends on several reasons:

• You earn more than 65% of your old salary. Then you will receive the salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) for a maximum of 1 year.

• The labor expert (arbeidsdeskundige) believes that in theory you can earn more than 65% of your old salary. Unfortunately, you do not earn this salary in practice in addition to your benefit. The salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) will then be stopped after 2 months.

• You earn less than half of what you can earn according to the labor expert (arbeidsdeskundige). The salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) will then be changed into a follow-up benefit (vervolguitkering). This means that the amount of benefits can go down considerably (= very low benefit).

• Did you get even sicker during your sickness? Is there a good chance that you will never be able to earn more than 20% of your old salary? Then you may receive a IVA benefit. You will then receive an invitation to have a consultation at the UWV with the insurance doctor.

You can receive the IVA benefit until you reach the state pension age (retirement age). Then nothing should change in your health situation. The benefit can also be stopped earlier when your health improves.

Calculation of WIA salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) or follow-up benefit (vervolguitkering)

When examine a salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) or follow-up benefit (vervolguitkering), the UWV looks at whether you earn less than 50% than what you could still earn according to the UWV (earning capacity).

When may you receive a WIA supplemental salary benefit (loonaanvullingsuitkering)?

Do you earn more than 50% than what you could theoretically earn by working (earning capacity) according to the UWV? Then you will receive a salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering).

Are you completely rejected (not able to work) for 80-100%? Then you will always receive a salary supplemental benefit (loonaanvullingsuitkering) and a follow-up benefit (vervolguitkering) does not apply. In that case, it does not look at how much you earn.

When do you receive a WIA follow-up benefit (vervolguitkering)?

Do you earn less than 50% than what you could theoretically earn by working (earning capacity) according to the UWV? Then you will receive a follow-up benefit (vervolguitkering). Note that a follow-up benefit (vervolguitkering) is only a % of the minimum salary and is therefore not financially a good option. It is not based on the old salary but on the minimum salary we have in the Netherlands!

Practical example whether you receive a salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering) or follow-up benefit (vervolguitkering)

You earned 1200 euros per month before you became sick.

• The UWV believes that you can theoretically earn 500 euros by working (earning capacity). It does not matter whether there is a suitable job for you at that time or not. It is only theoretically thought that with your disability you could earn at least 500 euros per month.

• The UWV checks to determine what benefit you will receive, whether you could earn at least 50% of your earning capacity. This is therefore 50% of 500 euros = 250 euros per month.

Supplementary salary benefit (loonaanvullingsuitkering) or follow-up benefit (vervolguitkering)

The UWV has decided that you should be able to earn at least 50% of 500 euros per month in addition to the benefit. So 250 euros per month. Can you find a job with which you can earn 250 euros per month? Then you earn exactly 50% of the amount (500 euros) that you should be able to earn per month according to the UWV (= 250 euros). You will then receive a salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering).
• This means that, in addition to your salary, you will receive a benefit of 70% of the difference between your last salary earned before the 1st day of sickness (1200 euros) and what you could theoretically earn (500 euros).

Calculation of salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering)

250+ (70% of 1200) -500 = 590 euros
• Can’t you find work for 50% of your earning capacity, so in this example 50% of 500 euros = 250 euros? Or you do find work, but you only earn 200 euros per month, then you will receive a follow-up benefit (vervolguitkering).

WIA benefit and work
WIA benefit and work: how it works

WIA benefit and work: a follow-up benefit  (vervolguitkering)

You will receive a follow-up benefit (vervolguitkering) in addition to the salary that you actually earn in practice from an employer or only earn in theory (the labor expert believes that you could earn a certain amount per month). The follow-up benefit (vervolguitkering) is based on a certain % of the minimum salary. The minimum salary is a minimum amount determined by Dutch law that you should earn with an employer. The level of the % of this minimum salary depends on the % you are not able to work. Note that the amount of the follow-up benefit (vervolguitkering) is much lower. This is because the follow-up benefit is not based on your previous salary.


Tip: you could ask the UWV if they can make you a “pro-forma” calculation. You then pass on the estimated amount that you think you will earn. The UWV then enters the amount in their system. This way you can immediately see whether your new income has an impact on your benefit (= you must or do not have to pay back an amount to the UWV).

Which WIA WGA benefit will I receive after the salary-related benefit (loongerelateerde uitkering)?

Have you reached the maximum duration of the salary-related benefit (minimum 6 months, maximum 24 months) and are you no longer entitled to the salary-related WGA benefit? Then you will receive either a salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering) or a follow-up benefit (vervolguitkering). You will receive a letter from the UWV 3 months before the salary-related benefit loongerelateerde uitkering) ends. This states whether you will receive a salary supplementation benefit (loonaanvullingsuitkering) or a follow-up benefit (vervolguitkering).
The UWV looks at the % for how much you are no longer able to work. This was established during the WIA consultation at the UWV with the insurance doctor. In addition, the UWV checks how much you earn.

How long may I receive a follow-up benefit (vervolguitkering)?

The reasons for which the follow-up benefit (vervolguitkering) will last may be as follows:


• You earn more than 65% of your old salary. You may than receive a follow-up benefit (vervolguitkering) for a maximum of 1 year.
• The labor expert (arbeidsdeskundige) believes that you can earn more than 65% of your old salary. The follow-up benefit will then be stopped after 2 months.
• You are going to receive half or more in salary than what you can earn according to the labor expert (arbeidsdeskundige). This means that the follow-up benefit (vervolguitkering) is changed to a higher salary supplement benefit (loonaanvullingsuitkering).
• Do you notice that your health problems have gotten worse? Is it expected that you cannot earn more than 20% of your old salary? Then you could maybe receive an IVA benefit.


You can continue to receive the IVA benefit until you reach the WAO age (pension). Then nothing should change about your health complaints. It may also be that the benefit will be stopped earlier, for example when your health improves.

Practical example calculation of WGA follow-up benefit (vervolguitkering)

1200 euros gross per month is the amount you earned for your first day of sickness.
• According to the UWV you could theoretically earn 500 euros on a monthly basis (earning capacity).
• You receive 200 euros per month in salary instead of 50% of 500 euros = 250 euros with an employer and you are 50% rejected (not able to work). According to the UWV, you fall in the disability % class between 45-55%. This means that you will receive a benefit of 35% of the minimum salary (net amount). For this example, let’s assume a net amount of minimum salary of 1000 euros. This is: 350 euros.
• Your income per month is then: 200 + 350 = 550 euros

Disability % class
35-45% = 28% % of the minimum salary
45-55% = 35% % of the minimum salary
55-65% = 42% % of the minimum salary
65-80% = 50.75% % of the minimum salary
The % that you are not able to work and disabled is stated in the report of the labor expert. This report has been sent to you.

Apply for WIA benefit allowance

If you cannot pay your expenses every month because of the low amount of the follow-up benefit (vervolguitkering), you can apply for an allowance at the UWV. You do this when your (family) income is lower than the minimum salary in the Netherlands.
Apply for an allowance online if you have a WIA benefit and your (family) income is lower than the minimum salary in the Netherlands.
To apply for the allowance, you need a DIGID login code, citizen service number and information about your income. If you have a partner, you also need your partner’s citizen service number.

WIA benefit and working with an IVA benefit

You will receive an IVA benefit if it is expected that you will no longer be able to work in the future. You are then completely not able to work and between 80 and 100% rejected during the WIA consultation at the UWV with the insurance doctor. During the consultation with the UWV insurance doctor, the UWV checks how much you could still earn with your complaints. This is compared to the situation before your 1st day of sickness.

Practical example of calculating IVA benefit

You have a chronic sickness and you earn 1200 euros per month. The UWV has calculated that theoretically you could still earn 100 euros. How much you no longer are able to work becomes clear in the overview below:
1200-100 = 1100: 1200 = 0.91 × 100 = 91% not able to work.


Do you want to know how high your income is when you go to work? Then take a look at the calculation tool of the UWV. Go on the webpage to ‘Wia uitkering’-Rekenhulp. Check for which WIA benefit you want to do the calculation. This can be either ‘loongerelateerde uitkering, loonaanvullende uitkering, vervolguitkering or IVA uitkering’. Enter the gross amount as the monthly salary. This is the amount stated in the decision of the UWV. For the gross amount per month, if you are employed, enter the amount stated under SV salary. If you cannot find this, just enter the amount that is stated in gross. If you are self-employed, enter your profit.


Tip: you could ask the UWV if they can make you a “pro-forma” calculation. You then pass on the estimated amount that you think you will earn. The UWV then enters the amount in their system. This way you can immediately see whether your new income has an impact on your benefit (= you must or do not have to pay back an amount to the UWV).

About me: find out more about the WIA

Who am I?

My name is Ilsa Potter and I have always been interested in social law and legislation. In this case information about the UWV with the focus on the WIA benefit (WIA uitkering) and sickness benefit (ziektewetuitkering). These are facilities in the Netherlands with the purpose to help people. The UWV is there to support people that are not able to work anymore (temporarily or permanently).

Why about the UWV?

Because I have had problems myself in the past with the UWV not knowing the rules of these semi-government organizations. In my case it was about a sickness benefit (ziektewet uitkering) and the WIA benefit (WIA uitkering). I was not properly advised myself and didn’t know all the rules. When I started to investigate what is possible if you know the rules a new world opened for me. The new knowledge and getting to know the right people to help you have changed my life for the better.

Motivation for the WIA blog and e-book

In the past few years I saw how nice, good and honest people around me struggled with the UWV. An important reason was their lack of knowledge of the rules and regulations from the UWV. They didn’t know how to get the most out of their situation. While the UWV surely knows all the rules and they have complicated rules.

So?

I started helping people around me by supporting them with useful advice about the law and regulations at the UWV. I always liked to deliver a positive contribution to the lives of other people around me. In this case they saw new changes and possibilities for themselves.

How?

I knew there was a better way.

I made this WIA blog with information about the WIA benefit. In addition, I have written an e-book ‘how to survive the UWV’.  If you have been sick for a while and you received a sickness benefit (ziektewetuitkering) before, after 2 years you need to apply for the WIA benefit and go to the WIA consultation. The e-book offers practical advice and tools to prepare for the WIA consultation (WIA keuring).

About: WIA consulattion with the insurance doctor at UWV.
WIA consultation with the insurance doctor at UWV

Why an e-book about the WIA benefit consultation with the insurance doctor?

I started to write about the WIA consultation because:

 • I noticed the advice on different websites were regular and not complete.
 • not a lot of advice and tools are given about the preparation for the WIA consultation.
 • you can get the maximum out of your situation without spending lots of money to consultants.

 No one else seemed to do something with it, so I decided to make an e-book with all my practical advice:

 • how you can prepare for the WIA consultation
 • get the confidence you need to go tot he WIA consultation
 • you know what is important to do and what not to do during the WIA consultation.

Attention: the e-book is only available in Dutch.

Payment dates UWV: when do I get my WIA payment ?

Payment dates and WIA benefit.

Payout WIA 2021

22th of January 2021
23th of February 2021
23th of March 2021
23th of April 2021
21th of Mai (also holiday allowances)
23th of June 2021
23th of July 2021
23th of August 2021
23th of September 2021
22th of October 2021
23th of November 2021
17th of December 2021 (this paydate might change)
Betaaldata WIA 2021

The payment dates from UWV when you have a WIA benefit are fixed. Please take notice it might take 3 days from the payment date to the date the payment is on your bank account.

When you get your payment depends on what kind of UWV benefit you receive. Both the WAO, WIA, Wajong and WAZ have fixed payment dates. You always get your payment afterwards and on a monthly base.

Please see below list with an overview of all the payment dates in 2021.

Find out more about the payment dates UWV
Payment dates UWV

Payment dates WIA and holiday pay/allowances (vakantiegeld)

The holiday allowances is not mentioned in the schedule of payment dates because it will be paid in full in May each year together with your benefit. For questions about your payment please contact UWV by phone via: 088-8989294.

The holiday allowance is paid every year in May and you will also receive it once your benefit has ended.

If you receive a sickness benefit (ziektewetuitkering) you receive the holiday allowance not in May in full every year but you receive a bit of the holiday allowance every month included in your sickness benefit. Learn more about the WIA benefit in my blog Apply for WIA: how it works step by step.

On the website of uwv.nl you can find the Dutch information about the payment dates.

Insurance doctor UWV: learn what you can expect!

What does an UWV insurance doctor do?

An insurance doctor is there to assess your medical situation. For this you will be called up to the insurance doctor during consultation hours at UWV. The insurance doctor will assess your WIA application based on the medical data. These data are the findings of the company doctor you visited before during the first 2 years of sickness, and the results provided by your own doctor/specialist/therapist. You will also be asked for an overview of the medication you are taking and which treatments you are taking. Your psychological and physical health will be examinated.

A general question that is asked is why you cannot work at the moment. An hour is normally scheduled for the interview. Your medical results from your own specialist and company doctor from your current company (medical data) in combination with this consultation at the UWV office form the basis to fill out a Functional Opportunities List (FML). In this FML form your limitations will be written down (the complaints that are the cause you are not able to work).

Read in my blog WIA consultation UWV for WIA benefit how to be well prepared for the consultation and how you can prepare well for the consultation with the insurance doctor.

After this conversation, this FML list is sent to the Labor expert. You can read what you can expect from a meeting with the labor expert in the blog Labor expert: well prepared to the consultation.

Insurance doctor UWV consultation
Insurance doctor UWV consultation

Your capacity to work determined by insurance doctor

The capacity to work will be examined during the consultation. This means how you function in everyday life. This is about what you can or cannot do because of your complaints. This can be both physical and psychological complaints.

How is your capacity to work assessed?

The capacity to work is assessed by studying your medical results. As mentioned above, these are the details of your company doctor or own specialist/ doctor/ therapist. During the consultation , questions are asked about your physical and psychological health. Questions are also asked about how you function in daily life. Based on the medical results and the interview, an estimate is made of which activities you could still do. The conversation also serves as a check to see if what you are saying corresponds with your medical situation. A decision based on the medical results and the information you provide will be made by the insurance doctor. That decision therefore has to do with what you could handle in terms of your capacity to work.

Telephone number UWV

You can contact the insurance doctor by telephone if you have any questions. You can then call the UWV, after which you will be called back. The employee of the UWV customer contact center will never ask for data relating to your health.
Telephone number UWV: 088 – 898 9294

Send a letter to the UWV insurance doctor

You can also send a letter to the insurance doctor. This is the case, for example, when your health situation changes. Or if you have received a form that requires you to return data to the UWV, you can submit this online by going to the UWV site and completing the change form.

Testimonials

Zeer informatief, leuke afbeeldingen. Goede tips en zeer herkenbaar. Een aanrader voor als je niet weet wat je te wachten staat bij de UWV.
Marco Vroomen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->