Privacyverklaring

Privacyverklaring Wiauitkering.nl

WIAuitkering.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina vind je de privacy policy van wiauitkering.nl en lees je meer over de cookies die gebruikt worden. Wiauitkering.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

info@wiauitkering.nl is de Functionaris Gegevensbescherming van WIA uitkering.nl Hij/zij is te bereiken via info@wiauitkering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WIAuitkering.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiauitkering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WIAuitkering.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

WIAuitkering.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WIAuitkering.nl) tussen zit. Wiauitkering.nl analyseert via Google Analytics jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WIA uitkering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
*Je e-mailadres wordt bewaard zolang je bent ingeschreven voor de dienst van het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post.
*Je naam en e-mailadres worden bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

WIA uitkering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. en we houden ons altijd aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WIA uitkering.nl gebruikt functionele, analytische, advertising, social media en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt.

WIA uitkering.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor wat betreft de social media cookies bevat Embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, en Pinterest, cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor Wiauitkering.nl niet inzichtelijk en helaas kunnen wij geen invloed uitoefenen op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Wii hebben voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief de cookies) volgens de cookiewetgeving jouw toestemming nodig.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op Wiauitkering.nl advertenties tonen. Deze cookies (third party cookies van adverteerders) kun je centraal verwijderen via YourOnlineChoices. Je zorgt er zo voor dat deze partijen jouw online gedrag op geen enkele website meer kunnen bijhouden. Dat betekent overigens niet dat je geen advertenties meer zult zien op Wiauitkering.nl en andere websites, dit betekent dat de advertenties alleen minder relevant zijn.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om je af te melden voor cookies raadpleeg je de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome, InternetExplorer, Firefox en Safari.
Let op! Wanneer je deze cookies in de browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van wiauitkering.nl gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt of dat je bepaalde advertenties vaker ziet.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WIA uitkering.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op gegevensoverdraagbaarheid en/of recht op bezwaar of heb je andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een email met je verzoek naar info@wiauitkering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wiauitkering.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WIA uitkering.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WIA uitkering.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Wiauitkering.nl zal altijd overeenkomstig de AVG handelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wiauitkering.nl.

Relatie met partners

Deze site kan een vergoeding krijgen wanneer je via een link op deze site overgaat tot aanschaf van of gebruik gaat maken van sommige producten of diensten genoemd op deze site.  Ik krijg dan commissie wanneer je via die links iets koopt. Dit kost jou niets extra en er worden alleen links opgenomen van websites en producten die 100% passen bij het doel waarvoor de website is gemaakt. Maak jij gebruik van deze links voor een aanmelding of aankoop dan help je mij om deze website te kunnen blijven beheren en onderhouden.

Reacties

Reacties kunnen ten alle tijden zonder verdere aankondiging en uitleg niet geplaatst, gemodereerd of verwijderd worden door Wiauitkering.nl. Dit wordt uitsluitend door Wiauitkering.nl beoordeeld. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Indien je een reactie plaatst ga je hiermee akkoord.

Disclaimer

Ik ben zelf geen professioneel adviseur en de adviezen op het blog en het e-book zijn dan ook gebaseerd op basis van eigen ervaringen, bronnen uit relevante topics voor dit thema, ervaringen van andere uitkeringsgerechtigden, adviezen van therapeuten tijdens therapiesessies en geraadpleegde juridisch onderlegde adviseurs met jarenlange ervaring met het UWV. Ik ben op geen manier verantwoordelijk voor de uitkomst van je ervaring bij het UWV zoals met de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. De informatie uit het e-book is gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaring, en louter informatief en educatief bedoeld. Aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend en ik ben niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk advies bedoeld.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Check altijd de website van de vermelde instantie voor de meest actuele informatie.

De namen van de personen uit het e-book zijn in het kader van de privacy veranderd en daarnaast zijn de verhalen ook niet in detail verteld om de privacy te waarborgen.

Testimonials

Ik vind het een goed verhaal. Veel praktische voorbeelden waarin iemand zich kan herkennen.
Jeroen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->