Arbeidsdeskundige: goed voorbereid naar het gesprek

Arbeidsdeskundige van het UWV

Wat is de taak van de arbeidsdeskundige van het UWV?

Voordat je bij de arbeidsdeskundige terecht komt heb je eerst een gesprek met de verzekeringsarts gehad. De beperkingen en mogelijkheden die de UWV verzekeringsarts heeft vastgesteld, worden meegenomen in het onderzoek van de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige toetst in samenspraak met de verzekeringsarts:

 • voor hoeveel je afgekeurd bent
 • hoeveel je nog kunt werken
 • in welke functies je nu nog in zou kunnen werken
 • hoeveel je hiermee kunt verdienen.

De arbeidsdeskundige beoordeelt dus of je nog kunt werken en voor hoeveel % je bent afgekeurd. De arbeidsdeskundige kijkt ook naar hoeveel je nog zou kunnen verdienen. Maar allereerst bekijkt de arbeidsdeskundige of er voldoende is gedaan aan re-integratie inspanningen door zowel de werkgever als jou. Belangrijk bij de aanvraag is dus of de werkgever voldoende zijn of haar best heeft gedaan om je te begeleiden naar passend werk. Is dit volgens de arbeidsdeskundige voldoende dan wordt bekeken voor hoeveel % je bent afgekeurd.

Wat gebeurt er als te weinig aan re-integratie is gedaan?

Er wordt door de arbeidsdeskundige gevraagd wat jij de afgelopen 2 jaar van de re-integratie hebt gevonden. Was het contact met de werkgever wel of niet goed? Wat vond jij goed gaan tijdens de re-integratie en wat vond jij minder goed gaan? Is de arbeidsdeskundige van mening dat de re-integratie inspanningen van de werkgever niet voldoende waren? Op dat moment volgt er een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever jouw salaris 1 jaar langer aan jou zal doorbetalen. De arbeidsdeskundige adviseert de werkgever over hoe te voldoen aan de re-integratie inspanningen. Het is ook mogelijk dat de werkgever de adviezen van het UWV zo goed opvolgt dat verkorting van de loonsanctie aangevraagd kan worden. Is dit het geval dan vervalt de loonsanctie en wordt gekeken of er recht bestaat op een WIA uitkering.

Welke arbeidsdeskundigen zijn er bij het UWV?

Bij het UWV zijn er 2 verschillende arbeidsdeskundigen:

Je hebt een arbeidsdeskundige die de aanvraag WIA uitkering doet beoordelen. Daarnaast heb je een arbeidsdeskundige die je helpt bij het vinden van passend werk als je (gedeeltelijk) bent afgekeurd.

Welke vragen kan je verwachten van de arbeidsdeskundige?

Je kunt vragen verwachten zoals:

 • Wat voor werk heb je gedaan?
 • Welke werkzaamheden lukten je toen wel en welke niet?
 • Wat zijn de werkzaamheden die je wel nog kunt doen?
 • Kun je de werkzaamheden opnoemen die je nu niet meer kunt doen?
 • Weet je wat je kunt verwachten van je eigen herstel in de toekomst?
 • Bedenk voor het gesprek welke mogelijkheden je voor jezelf nog ziet maar ook wat je niet meer kunt.
 • Neem iemand mee naar het gesprek.

Hoe je je voorbereid op de WIA keuring bij de verzekeringsarts kun je lezen in de blogpost: WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur.

Hoe berekent de arbeidsdeskundige de WIA uitkering?

Het re-integratieverslag die je bij de WIA aanvraag hebt toegevoegd en opgestuurd wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt. Een arbeidsdeskundige voert ook de FML lijst die de verzekeringsarts heeft ingevuld, in in het computersysteem. In de FML lijst staan jouw beperkingen weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je moeite hebt met concentreren, lopen, staan of tillen. Het computersysteem (CBBS) bekijkt jouw opleidingsniveau, arbeidsverleden en beperkingen. Vervolgens gaat het CBBS systeem op zoek naar minimaal 3 functies die bij jou zouden passen. Vindt het computersysteem niet voldoende functies dan betekent dit dat je volledig afgekeurd bent. De FML lijst kun je hier downloaden.

Arbeidsdeskundige maakt berekening WIA keuring
Arbeidsdeskundige UWV aan de slag met de berekening

Berekening uurloon voor de WIA uitkering

Het computersysteem (CBBS) die de arbeidsdeskundige gebruikt, heeft een paar functies gevonden die je nog zou kunnen doen. Per functie wordt naar het bijbehorende uurloon bekeken. Deze zijn standaard per functie weergegeven. Dit uurloon van die functies wordt vergeleken met het uurloon dat je verdiende bij je laatste werkgever. Het verschil tussen het uurloon vanuit die fictieve functie in het computersysteem van de arbeidsdeskundige en het uurloon van je laatste werkgever is het % voor hoeveel je bent afgekeurd. De laatste functie bij de werkgever van waaruit je ziek bent geworden, heet bij het UWV de maatman.

Er bestaat een formule die het UWV gebruikt om het % dat je wel of niet bent afgekeurd te berekenen. Dat ziet er zo uit:

  maatman – functie UWVx 100% = percentage arbeidsongeschikt
                                   maatman

Wanneer heb ik recht op een WIA uitkering?

Als je volgens bovenstaande berekening meer dan 35% bent afgekeurd dan heb je recht op een WIA uitkering. Helaas is het dus zo dat wanneer je volgens de berekening minder dan 35% bent afgekeurd, je geen recht hebt op een WIA uitkering. Ben je volgens de arbeidsdeskundige wel meer dan 35% afgekeurd dan wordt beoordeeld of je voor een WGA of IVA uitkering in aanmerking komt.

Wat betekent het resultaat van het gesprek met de arbeidsdeskundige in mijn geval?

Het resultaat van de WIA keuring kan het volgende betekenen:

Volledig afgekeurd:

je bent tijdelijk volledig afgekeurd waardoor je een WGA uitkering ontvangt. Is de verwachting dat je ook in de toekomst niet zou kunnen werken dan ontvang je een IVA uitkering.

Gedeeltelijk afgekeurd:

je kunt voor een gedeelte werken en voor een gedeelte niet. Je hebt bepaalde beperkingen waardoor je niet volledig zou kunnen werken. Hierbij kun je dus wel werken maar zitten er grenzen aan hetgeen jij momenteel aankunt. Is dit het geval dan kan een werkgever gebruik maken van een no-riskpolis. Dit betekent dat wanneer een werkgever jou aanneemt, deze een Ziektewetuitkering voor jou ontvangt wanneer je ziek wordt. Daarnaast hoeft een werkgever dan minder premie te betalen voor jou. Ten slotte betaalt een werkgever ook minder premie als je uiteindelijk een WGA uitkering aanvraagt. Je hoeft deze no-risk polis niet van tevoren aan te vragen. Het UWV beoordeelt op het moment van ziekte of er recht bestaat op de no-risk polis. Als je dus gedeeltelijk bent afgekeurd kan het voordelig zijn voor werkgevers om je aan te nemen.

Het UWV heeft over de no-risk polis de volgende video gedeeld:

Niet afgekeurd: je bent door het UWV minder dan 35% afgekeurd. Dit kan de volgende redenen hebben:

 • Het UWV vindt niet dat je een beperking hebt waardoor je niet zou kunnen werken.
 • Volgens de berekening door UWV zou je je oude salaris weer kunnen verdienen waaroor je minder dan 35% wordt afgekeurd.

Contact met de arbeidsdeskundige

Je wordt zoals je weet eerst uitgenodigd voor een gesprek bij de arbeidsdeskundige. Dit gesprek vindt plaats nadat je bij de verzekeringsarts bent geweest voor de WIA keuring. Ben je (gedeeltelijk) afgekeurd dan wordt door een 2e arbeidsdeskundige die gespecialiseerd is in het begeleiden naar werk, contact met je opgenomen. Heb je daarna nog vragen aan de arbeidsdeskundige dan kun je het UWV hiervoor benaderen op tel.nr. 088-898 92 94. Deze belkosten zijn helaas niet gratis. De arbeidsdeskundige belt je dan terug om een afspraak te maken. Heb je een werkmap aangemaakt via werk.nl dan kun je een bericht sturen via deze werkmap aan de arbeidsdeskundige.

Rapportage arbeidsdeskundige

De rapportage van de arbeidsdeskundige met de berekening wordt naar jou opgestuurd. Is het UWV van mening dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Dan ontvang je van het UWV een brief met hierin de beslissing. Ook wanneer je niet afgekeurd bent ontvang je hierover een brief.

Op de site van het UWV kun je ook info over de arbeidsdeskundige vinden.

Labor expert from UWV: learn what you can expect!

What is the task of the UWV labor expert?

Also known as the ‘arbeidsdeskundige’. Before you go to the labor expert, you first had a meeting with the insurance doctor. The limitations and possibilities that the UWV insurance doctor has determined are included in the investigation by the labor expert. Here are the things that are checked during consultation with the insurance expert:

 • for how much measured in a % you are sick
 • how much you can still work
 • in which positions you could still work
 • how much you can earn with this.

The labor expert therefore assesses whether you can still work and for what % you no longer can’t work. He also looks at how much you could still earn. But first of all, he will check whether sufficient reintegration efforts have been made by both the employer and you. It is therefore important in the application whether the employer has done his or her best to guide you to suitable work. If, according to the labor expert, this is sufficient, it will be examined for what% you no longer can’t work and how much WIA benefit you will receive.

Labor expert UWV
Labor expert UWV

What happens if too little reintegration has been done?

The labor expert will ask you what your thoughts were about of the reintegration in the past 2 years at your employer. Was contact with the employer good or not? What did you think went well during the reintegration and what did you think went less well? Does the labor expert believe that the employer’s reintegration efforts were not enough? At that moment a wage penalty will follow. This means that the employer will continue to pay your salary to you for 1 year longer. The labor expert advises your employer on how to make sure the reintegration efforts will go better in future. It is also possible that the employer will follow the advice of the UWV to such an extent that a reduction of the wage penalty can be requested. If this is the case, the wage penalty will be undone and it will be determined whether there is a right to WIA benefit.

Which labor experts are there at the UWV?

There are 2 different labor experts at the UWV.
The first one will assess the WIA benefit application. The second one will help you find suitable work if you can work besides your WIA benefit.

What questions can you expect from the labor expert?

You can expect questions such as:

 • What kind of work have you done?
 • Which activities did you succeed and which not?
 • What are the activities that you can still do?
 • Can you list the activities that you can no longer do?
 • Do you know what to expect from your own recovery in the future?
 • Before the interview, consider what possibilities you still see for yourself, but also what you can no longer do.
 • Take someone with you to the interview.

You can read how to prepare for the WIA examination at the insurance doctor in the blog WIA consultation at UWV: how to prepare for WIA benefit

How does the labor expert calculate the WIA benefit?

The reintegration report that you have added to the WIA application and sent will be used by the labor expert. He also enters the FML list that the insurance doctor has completed into the computer system. Your limitations are shown in the FML list. This could be, for example, that you have difficulty concentrating, walking, standing or lifting. The computer system (CBBS) looks at your education level, employment history and limitations. Subsequently, the CBBS system will look for at least 3 functions that would suit you. If the computer system does not find sufficient functions, it means that you are completely not fit to work.

Calculation of the hourly wage for the WIA benefit

The computer system (CBBS) that the labor expert uses has found a few functions that you could still do. The corresponding hourly wages (= what you earned per hour) are examined for each position. These are shown per function by default. This hourly wage for those positions is compared to the hourly wage you earned at your last employer. The difference between the hourly wage from that fictitious position in the computer system of the labor expert and the hourly wage of your last employer is the % for how much you you are not able to work an receive WIA benefit. The last position with the employer from which you became sick is called the maatman (measuring man) at the UWV.
There is a formula that the UWV uses to calculate the % that you are or are not able to work.

It looks like this:
maatman – position UWV x 100% = percentage of incapacity for work mate

Labor expert UWV
Labor expert UWV

When am I entitled to WIA benefit?

If, according to the above calculation, you can’t work for more than 35%, you receive a WIA benefit. Unfortunately, if you can’t work less than 35% according to the calculation, you don’t receive a WIA benefit. If, according to the labor expert, you are not able to work more than 35%, it will be assessed whether you receive a WGA or IVA benefit.

What does the result of the interview with the labor expert mean in my case?

The result of the WIA consultation can mean the following:

completely not able to work:

you are not able to work temporarily completely, so that you receive a WGA benefit. If it is expected that you will not be able to work in the future, you will receive an IVA benefit.

partially not able to work:

you can work part and part not. You have certain limitations that would prevent you from working fully. So you can work here, but there are limits to what you can currently handle. If this is the case, an employer can make use of a no-risk policy. This means that when an employer hires you, they will receive a sickness benefit for you when you become sick. In addition, an employer will then have to pay less premium for you. Finally, an employer also pays less premium if you ultimately apply for a WGA benefit. You do not need to apply for this no-risk policy in advance. The UWV assesses whether there is a right to the no-risk policy at the time of sickness. So if you are partially not able to work, it can be beneficial for employers to hire you.

The UWV has shared the following information:
Not able to work: you are less than 35% rejected by the UWV. This can be for the following reasons:
• The UWV does not believe that you have a disability that would prevent you from working.
• According to the calculation by UWV, you could earn your old salary again, for which you are not able to work for less than 35%.

Contact with the labor expert

As you know, you will first be invited for a consultation with the labor expert. This takes place after you have been to the insurance doctor for the WIA examination. If you have been (partially) not able to work, a second labor expert who is specialized in guiding you to work will contact you. If you then have any questions for the labor expert, you can contact the UWV for this on tel. 088-898 92 94. Unfortunately, these call charges are not free. The labor expert will then call you back to make an appointment. If you have created a ‘werkmap’ (workfile) via werk.nl, you can send a message to the labor expert via this ‘werkmap’.

Reporting labor expert

The report with the calculation will be sent to you. Does the UWV believe that you are (partially) not able to work? Then you will receive a letter from the UWV with the decision.

Testimonials

Ik vind het een goed verhaal. Veel praktische voorbeelden waarin iemand zich kan herkennen.
Jeroen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->