Banenafspraak: wat is het en hoe werkt het?

Banenafspraak 2023

Heb jij al eens gehoord van de indicatie banenafspraak? Een banenafspraak is er om mensen met een beperking op weg naar werk te helpen. Lijkt jou dit ook interessant? In dit blog lees je wat het inhoudt en of jij er ook voor in aanmerking komt.

Lees in mijn blog Wia uitkering en werken alles waar je op moet letten wanneer je weer gaat beginnen met werken.

Wat is een indicatie banenafspraak?

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak lastiger om een (betaalde) baan te krijgen. Regelmatig belanden zij op een sociale werkplek of doen zij vrijwilligerswerk.

 • Deze indicatie banenafspraak is in het leven geroepen door het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) . In het sociaal akkoord is overeengekomen dat ze meer banen willen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Het is een verklaring die iemand met een arbeidsbeperking kan krijgen wanneer deze zelfstandig kan werken voor een gewone werkgever, maar niet in staat is om zelf het minimumloon te kunnen verdienen.
 • Volgens de Banenafspraak werk je dan minstens 25,5 uur per week.
 • Je werkt bij een Banenafspraak voor een ‘echte ‘werkgever dus geen sociale werkplek of vrijwilligerswerk.
 • De werkgever waar iemand met arbeidsbeperking gaat werken krijgt een compensatie (loonkostensubsidie) voor het verschil tussen het minimumloon en loonwaarde. Het kan dus interessant zijn om een werkgever te attenderen op deze loonkostensubsidie. Waarom? omdat het dan stuk aantrekkelijker wordt om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen als de werkgever daar een vergoeding voor krijgt. De organisatie kan de loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente waar de persoon met de arbeidsbeperking is ingeschreven.
 • Loonwaarde van de indicatie Banenafspraak wordt ieder jaar voor de werknemer bepaald. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op deze loonwaarde.
 • Je kunt de Banenafspraak zien als een arbeidscontract tussen een werkgever met iemand met een arbeidsbeperking die niet in staat is het minimumloon zelfstandig te verdienen.

Onderstaande video van het UWV geeft in het kort weer wat de Baanafspraak inhoudt.


Wie vallen er onder de wet Banenafspraak?

 1. Mensen die voor 31 december 2014 een WSW indicatie kregen en een dienstverband hadden. Dit is een sociale werkvoorziening voor mensen die niet onder normale omstandigheden kunnen werken vanwege een verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening. Vanaf januari 2015 is het niet meer mogelijk om een WSW indicatie aan te vragen.
 • Personen die onder de Participatiewet vallen met een beperking. De Participatiewet is in het leven geroepen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. De werkgevers worden hierin gestimuleerd door vergoeding vanuit de gemeente of UWV zoals loonsubsidie.
 • Kandidaten die vallen onder een WIW of ID regeling. Dit zijn oude regelingen voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wajongers die arbeidsvermogen hebben. Met arbeidsvermogen wordt iemand bedoeld die bijvoorbeeld 3 uur per dag zou kunnen werken.
 • Voormalige leerlingen uit praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) die een schriftelijke aanmelding bij het UWV hebben gedaan.
 • De mensen die tijdens hun opleiding of voor hun 18e verjaardag een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag. Door de banenafspraak hebben zij de mogelijkheid gekregen om het minimumloon te verdienen.

De banenafspraken gelden dus niet alleen voor mensen met een Wajong uitkering (wajongers) !

Wat is de doelgroep Banenafspraak?

Met een doelgroep Banenafspraak wordt een doelgroepregister bedoeld waar mensen met een arbeidsbeperking in staan geregistreerd die voldoen aan de banenafspraken criteria.

Het doelgroepregister wordt beheert door het UWV. In het doelgroepregister staan dus de mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit kan zijn door hun ziekte of beperking.

Waarom een doelgroepregister?

De gegevens uit het doelgroepregister zijn nodig voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te controleren of werkgevers zich houden aan de extra banen die zij moeten creëren. In het doelgroepregister kunnen werkgevers die vallen onder banenafspraken opzoeken of jij in het doelgroepregister staat.

Wet banenafspraak en quotum: wat is dat?

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers tot 2026 het doel hebben om 125.000 extra banen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 25.000 mensen met een arbeidsbeperking die voor werkgevers uit de sector Overheid kunnen werken.

Quotumheffing

Een quotumheffing (1 april 2015) is bedoeld als stok achter de deur voor werkgevers wanneer zij het gestelde doel (=aantal extra banen) niet halen.

Onze regering kan dan een quotumheffing invoeren voor de werkgever die niet voldoende extra banen heeft vrijgemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkgevers moeten dan een soort boete betalen voor de niet ingevulde werkplekken. Deze quotumheffing geldt alleen voor werkgevers vanaf 25 medewerkers in dienst.

Wie kan een Indicatie banenafspraak aanvragen?

Zowel een werkgever als iemand met een een arbeidsbeperking die voldoet aan bovengenoemde criteria (Participatiewet en minimumloon niet kunnen verdienen) kan een indicatie banenafspraak aanvragen. Deze mensen met een arbeidsbeperking worden dan opgenomen in het doelgroepregister. De mensen met een arbeidsbeperking die opgenomen zijn in het doelgroepregister kunnen dan vanuit een baanafspraak geplaatst worden bij een werkgever die is aangemeld voor een baanafspraak.

Op de site van het UWV kan een werkgever via het document ‘De Indicatie banenafspraak’ meer info verkrijgen. Heb je een arbeidsbeperking en wil je als burger zelf een indicatie banenafspraak aanvragen? Dit kan door een Beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen.

Komen mensen met een WIA -uitkering in aanmerking voor de doelgroep Baanafspraak?

Helaas vallen mensen met een WIA uitkering op dit moment nog buiten de boot voor de doelgroep Baanafspraak. Of ze moeten zijn opgenomen in het doelgroepregister.

Waarom er geen baanafspraken zijn voor mensen met een WIA uitkering is mij een raadsel. In de praktijk betekent dit dus dat iemand met een WIA uitkering met dezelfde kwalificaties ten opzichte van iemand met een Wajong uitkering niet mag worden aangenomen voor de vacature die valt onder de Baanafspraken. De Wajonger heeft dus in dit voorbeeld voorrang op die vacature.

Werkfit traject

Wil je met je WIA uitkering toch gaan re-integreren en kans maken op een leuke baan? Kijk dan of het Werk &Fit traject iets voor jou is. Je kunt dit traject bij het UWV aanvragen. Er zijn verschillende bureaus die samenwerken met het UWV waar je zelf uit mag kiezen. Het doel is om te werken aan jou weer werkfit te maken voor een betaalde baan. Het voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld snuffelstages bij bedrijven mag lopen of dat je samen kijkt naar een proefplaatsing bij een werkgever. Je hebt dan al 1 voet tussen de deur bij het bedrijf en als de werkgever tevreden met je is misschien een kans hebt om aangenomen te worden.

Wil jij wel in aanmerking komen voor die Baanafspraak en heb jij een WIA uitkering?

Vraag een jurist via bijvoorbeeld je rechtsbijstandverzekering, vakbond of Juridisch Loket om hulp . Vraag of uitgezocht kan worden of er sprake is van discriminatie (waarom een Wajonger wel en een WIA uitkeringsgerechtigde niet) en kijk of en welke stappen er ondernomen kunnen worden. Hoe meer mensen hier bezwaar tegen maken hoe beter de kansen dat dit verschil in de toekomst wordt recht getrokken.

banenafspraak
banenafspraak

Wil je weten of je bent opgenomen in het doelgroepregister?

Log dan in met je DIGID code op de site van het UWV bij ‘MijnUWV’ bij je ‘persoonlijke gegevens’. Klik bij het ‘Doelgroepregister’ op ‘controleren’. Staat er ‘Ja’ bij dan val je onder het doelgroepregister. Staat er ‘Nee’ dan val je er buiten.

Voordelen indicatie banenafspraak

Er zijn meerdere voordelen wanneer je een indicatie hebt voor een baanafspraak. Deze voordelen worden hieronder besproken.

Banenafspraak vacatures

Val jij volgens de banenafspraak criteria binnen het doelgroepregister? Dan kun jij voor verschillende vacatures in aanmerking komen waarvoor je anders niet in aanmerking zou komen.

Je zou kunnen zeggen dat jij voorrang hebt op de mensen die ook in hetzelfde schuitje zitten maar niet voor een baanafspraak in aanmerking komen.

Tijdens het solliciteren kun jij werkgevers attenderen op deze baanafspraak en dat jij daaronder valt. Wijs de werkgever op de voordelen van het in dienst nemen van iemand die onder de baanafspraak/ doelgroepregister valt. Hieronder vindt je de voordelen die een werkgever heeft wanneer jij onder de banenafspraak categorie valt.

Voordelen werkgever

Je kunt de werkgever onderstaande voordelen meegeven als extra motivatie om jou in dienst te nemen:

No-risk polis

Dit is een regeling waarbij de werkgever financiële voordelen krijgt als deze jou in dienst neemt zoals:

 1. een ziektewetuitkering wanneer jij ziek wordt
 2. het niet hoeven te betalen van een hogere premie wanneer je in de Ziektewet of WGA komt.

Loonkostenvoordeel

Met het Loonkostenvoordeel (LKV) krijgt een werkgever een tegemoetkoming wanneer deze 1 of meer werknemers aanneemt die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit zijn:

 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Er bestaat ook een Loonkostenvoordeel (LKV) wanneer een werkgever een werknemer kan herplaatsen in een aangepaste of nieuwe functie wanneer de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden.

Vergoeding voor aanpassingen op werkplek:

Heb jij hulpmiddelen nodig ter ondersteuning van je werk? Je bent bijvoorbeeld blind of doof en hebt een gebarentolk of aangepaste auto nodig? Geef dan bij de werkgever aan dat je recht hebt op deze voorzieningen die door het UWV betaald worden. Alweer een extra pluspunt om jou aan te nemen! Koop deze hulpmiddelen dus niet op eigen kosten maar vraag een vergoeding aan bij het UWV. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een hulpmiddel vergoed te krijgen wanneer je geen uitkering van het UWV ontvangt.

Je moet wel aan algemene voorwaarden voldoen. Deze staan vermeld op de site van het UWV.

Jobcoach

Je kunt wanneer je net begint bij je nieuwe werkgever gebruik maken van een interne of externe jobcoach. De werkgever kan hiervoor subsidie krijgen wanneer deze een interne jobcoach regelt. Wil je gebruik maken van een externe jobcoach dan kun je dit zelf aanvragen bij het UWV.

Deze jobcoach kan jou begeleiden tijdens de inwerkfase, meegaan naar voorbesprekingen en in zijn algemeen helpen wanneer er problemen ontstaan of onduidelijkheden zijn. De werkgever heeft er belang bij dat jij door goede begeleiding langdurig geplaatst wordt.

Banenafspraak UWV

Val jij onder de banenafspraak dan kun je vanuit het UWV, re-integratietraject of gemeente vacatures aangeboden krijgen. De gemeente verzorgt meestal het re-integratie traject of er wordt een lokaal re-integratiebureau ingeschakeld. Met een re-integratie bureau ga jij aan de slag samen met de re-integratiebegeleider om vacatures te vinden die passen bij jou. Daarna wordt gekeken of je geplaatst kan worden bij de werkgever.

Nadelen Baanafspraken

Er zijn een paar nadelen te noemen die deze regeling baanafspraken met zich meebrengt. Deze zijn:

Niet iedereen valt binnen de doelgroep.

Zoals eerder omschreven vallen mensen met een WIA uitkering niet binnen de doelgroep Baanafspraak. Hierdoor worden de kansen kleiner voor iemand met een WIA uitkering om een passende betaalde baan te vinden.

Je kunt je indicatie kwijtraken wanneer je door de werkgever in vaste dienst met regulier salaris wordt aangenomen.

Omdat de werkgever jou in vaste dienst aanneemt zijn er minder plekken beschikbaar volgens de quotumwet waardoor deze een boete riskeert.

Complexe regelgeving

Het realiseren van een plaatsing van iemand die valt onder de Baanafspraak is moeilijk. Werkgevers die bijvoorbeeld financieel in zwaar weer zitten zijn gedwongen om mensen uit de Baanafspraken aan te nemen. Aan de andere kant moeten vaste mensen worden ontslagen. Dit valt toch moeilijk uit te leggen als werkgever?

Werkgevers mogen medewerkers die voor 2013 onder Banenafspraken vielen niet meetellen.

Dit betekent dat de werknemers uit het Doelgroepregister die voor 2013 in dienst kwamen niet meetellen volgens de quotumwet. De werkgever kan dus een boete krijgen als deze niet voldoende extra arbeidsplaatsen heeft.

Wat is een kennisdocument banenafspraak?

In het kennisdocument banenafspraak en quotumregeling staan de hoofdlijnen weergegeven en geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Er zijn pas nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Je kunt je tegenwoordig uit het doelgroepregister laten uitschrijven onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt bepaald door het UWV.
 • Tot je AOW leeftijd kan de registratieduur in het doelgroepregister verlengd worden.
 • De quotumheffing wordt opgeschort tot 2022. Dit heeft te maken met de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak.

Testimonials

Zeer informatief, leuke afbeeldingen. Goede tips en zeer herkenbaar. Een aanrader voor als je niet weet wat je te wachten staat bij de UWV.
Marco Vroomen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->